agrosan d.o.o.

 

FUMIGACIJA ROBE NA PALETAMA

 


Različita roba može se fumigirati na paletama. Obično se radi o robi u papirnoj, jutenoj ili nekoj sličnoj ambalaži. Ukoliko je roba upakirana u plastičnoj foliji istu je potrebno probušiti kako bi fumigant mogao uči u ambalažu i samu robu, ali nakon ekspozicije i izaći iz nje.

U praksi susrećemo dvije varijante fumigacije robe na paletama, u skladišnoj prostoriji, ili ako je ona prevelika u odnosu na volumen robe, ili građevinski neprikladna, fumigira se u reduciranom prostoru načinjenom od plastične folije. Takav se postupak ne obavlja na otvorenom zbog atmosferskih utjecaja (vjetra, tuče i pregrijavanja od sunca). U tom slučaju sigurnije su gumirane cerade. Pravljenje reduciranog prostora plastičnom folijom osim ekonomskog ima i ekološko opravdanje.

Zbog racionalnog trošenja fumiganta, ukoliko se fumigira u reduciranom prostoru u PE foliji, palete s robom trebaju biti što pravilnije složene (u obliku kocke ili kvadra), po mogućnosti bez stupova ili greda između njih. Oko takvih kupova robe potrebno je ostaviti barem 1m slobodnog prostora za obavljanje sigurne hermetizacije i čišćenja eventualno rasute robe. U prostoru koji se fumigira ne smije se nalaziti nikakva kemikalija koja bi mogla reagirati s fumigantom, jer bi produkt eventualne reakcije mogao biti štetan za robu ili umanjiti učinkovitost fumiganta. Rasutu robu treba počistiti, baciti je ili staviti da se fumigira. To iz razloga jer je i rasuta roba vjerojatno infestirana, te će se na taj način izbjeći mogućnost reinfestacije fumigirane robe.

Svaki fumigirani objekt obavezno je označiti upozorenjima o smrtnoj opasnosti, vrsti plina, trajanju opasnosti i izvršitelju fumigacije.

 

FUMIGACIJA