Fumigacija je postupak, a ujedno i najradikalnija mjera suzbijanja insekata - primjenom otrovnog plina.

Praktičan prikaz fumigacije

* Načini hermetizacije i provjera

Prilikom detaljnog pregleda objekta na umu treba imati činjenicu da je u  njemu tijekom predviđene ekspozicije potrebno zadržati što višu koncentraciju fumiganta, odnosno onemogućiti gubitak plina. Iz nekoliko razloga; eliminirati moguću opasnost u neposrednoj okolini fumigiranog objekta, te sa racionalnom količinom plina osigurati učinkovitu fumigaciju i što manje onečistiti okoliš.
Posebnu pozornost treba posvetiti stjenkama objekta, mogućim pukotinama, odvodima za kanalizaciju, ventilaciji, kablovima za struju telefon i sl., priključcima za vodu i odvodnju, gorivo za grijanje, klima uređajima, a isto tako i mjestima dodira zidova i krovne konstrukcije
Danas najčešće koristimo slijedeće materijale za hermetizaciju:

  • Client Name

Postupak pripreme objekta za fumigaciju često od izvršitelja, osim planiranja, zahtijeva uvelike i kreativne sposobnosti. Naime,  rijetko se događa da se godinu za godinom na isti način obavlja brtvljenje objekta, da imamo isti materijal na raspolaganju, ili su isti uvjeti u samom objektu. Od građevinskih adaptacija i preinaka, uvođenja suvremenijih postrojenja, stupnja higijenskih navika, popunjenosti objekta sirovinom ili finalnim proizvodima, do promjena dolazi i u sastavu uposlenika i njihovom saznanju o ponašanju tijekom pripreme i ekspozicije u njihovom objektu. Isto tako promjene se ponekad događaju i u neposrednoj okolini. Naravno promjene se događaju i u tvrtkama koje izvode fumigaciju, i posebno u zakonskoj regulativi. Stoga svakoj fumigaciji treba pristupiti sa izuzetnom pozornošću, kao da se objekt prvi put fumigira.